Pages

Thursday, 30 July 2015

विमा छत्र योजना बाबत

विमा छत्र योजना बाबत www.mahakosh.in या website वर लिंक दिलेली आहे त्यातून सन २०१५-१६ मध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांची माहिती भरून त्यांची विमा छत्र योजना रक्कम संबंधित कंपनी कडे जमा करावी. त्या नंतर सदर प्रणाली मधून अंतमीकरण (Finalization) झाले नंतर त्याची प्रिंट काढून त्यावर संभदिताचा फोटो चिटकाऊन त्याची सही घेऊन दोन प्रतीत कोषागारात सदर करावी. त्याची लिंक खालील प्रमाणे :-

http://www.mdindiaonline.com/swasthya/loginpage.aspx

टीप : सदर webpage वर लॉगीन करणेसाठी DDO Code आणि Password हि DDO Code आहे.

विमा छत्र योजना सन २०१५-१६ ही DDO मार्फत राबवावयाची आहे ,फक्त सेवानिवृत्तांच्या बाबतीत ही कार्यवाही कोषागार कार्यालय मार्फत होणार आहे ,याची कृपया नोंद घ्यावी . 
संबधित कार्यवाही पुढील प्रमाणे करावयाची आहे . 
१)प्रीमिअम ची रक्कम अग्रीमाद्वारे भरावयाची  असेल तर प्रथम अग्रीमाची देयके कोषागार कार्यालयात सादर करून ती देयकाची रक्कम संबधित DDO च्या खात्यात ECS द्वारे वर्ग करणे आवश्यक राहील . धनादेशाद्वारे प्रिमिअम ची रक्कम भरू इच्छिणार्यांनी संबधित धनादेश DDO च्या खात्यांत जमा करणे आवश्यक राहील . 
२) DDO नी संबधित प्राप्त रक्कम The New India च्या बँक खात्यात ECS /NEFT ने वर्ग करून त्याचा UTR No . प्राप्त करून घ्यायचा . (Note -हा एकापासून अनेकांचा एकंच असू शकतो .)
३). BEAMS  या प्रणाली मध्ये  Other notices आणि important links अंतर्गत संबधित कंपनीची url दिली आहे ,ती click करून ddo ने नोंदणी /नुतनीकरण ची  कार्यवाही पूर्ण करायची आहे . 
४)DDO login मध्ये ddo code . type करून password च्या जागी ddo code  .वापरणे  (पहिल्यांदा login करताना ,त्यानंतर तुम्ही password बदलू शकता )
५). उपरोक्त क्रमांक २ मधील नमूद  UTR no . payment mode मध्ये type करणे . 
उदा . चार व्यक्तींच्या प्रिमिअम ची रक्कम एकत्र वर्ग केली असेल तर तोच UTR No . त्या चार ही व्यक्तींचा web form भरताना वापरायचा आहे . 
६)web form भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर येणारी print out काढून ,त्यावर संबधित कर्मचारी /अधिकारी यांचा व त्यांच्या spouse चा फोटो चिकटवून ,संबधित कर्मचार्याची स्वाक्षरी घेऊन ती print out संबधित कोषागार कार्यालयात जमा करावयाची आहे . 
कोषागारांनी संबधित print outs ची DDO wise रजिस्टर मध्ये नोंद घेऊन ,त्या MD INDIA च्या प्रतिनिधींकडे सुपूर्द करणे आवश्यक राहील . 

७)संबधित नूतनीकरणाची प्रक्रिया दिनांक २० जुलै पर्यंत पूर्ण करावयाची असल्यामुळे कोषागार कार्यालयांनी प्रिमिअम च्या अग्रीमाची देयके प्राधान्यक्रमाने पारित करावीत . तसेच नोंदणीकरणाची प्रक्रिया  ही याच महिन्यात पूर्ण होईल याकडे लक्ष द्यावे . 

वेतन पडताळणी पथकाचा दौरा माहे jully 2014

माहे जुलै 201५ मध्ये दिनांक २८/७/२०१५ ते ३१/७/२०१५ वेतन पडताळणी पथकाचा दौरा सोलापूर येथे आहे.

Thursday, 4 July 2013

सेवार्थ प्रणाली महत्वाची सूचना

सेवार्थ प्रणालीमधील नवीन सुविधा आणि कार्यपद्धतीत बदलासाठीचा दिनांक २८/०६/२०१३  चा शासन निर्णय
शासन निर्णय

Monday, 3 June 2013

Monday, 13 May 2013

Wednesday, 27 March 2013

Monday, 25 March 2013

सोलापूर कोषागारातील आक्षेपीत देयकांची यादी.


Pending Bills Status for Treasury 2501-SOLAPUR from 17-03-2013 and 24-03-2013 At Treasury

BACK


Pending Bills Status
BILL NODDOSchemeDetailAmountScroll DatePending for Audit Pending for Payment
13685003991-DEPUTY EXECUTIVE ENGINEER UJANI CANNAL DIVISION NO-8 SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 5167521-03-201325-03-2013-
28708005380-FOOD GRAIN DISTR IBUTION OFFICER.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 6612022-03-201325-03-2013-
31546000570-ADJUSTANT S.R.P.FORCE GROUP-1020550168-109.1-DISTRICT POLICE FORCE (VOTED)13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 2740922-03-201322-03-2013-
32200004542-DISTRICT JUDGE 2 AND ADDITIONAL SESSION JUDGE, SOLAPUR.20140172-DISTRICT AND SESSION JUDGES50-OTHER CHARGES 10000022-03-201325-03-2013-
33167002016-PRIN INDUST.TRAINING INSTITUTE.22305873--52-MACHINERY AND EQUIPMENT 222045322-03-201325-03-2013-
34176000404-VICE PRINCIPAL WOMEN POLICE TRAINING CENTRE.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 43086022-03-201325-03-2013-
34972000934-DY DIST.ELECTION OFFICER20150032-103-PREPARATION .AND PRINTING OF ELECTORAL ROLLS.13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 4391322-03-201325-03-2013-
35014002062-H.M.MAH.STATE TECH.H IGH SCHOOL CUM-INSTU.22030087-IA-GOVERNMENT TECHNICAL HIGH SCHOOLS21-SUPPLIES AND MATERIALS 986922-03-201324-03-2013-
35019002062-H.M.MAH.STATE TECH.H IGH SCHOOL CUM-INSTU.22030087-IA-GOVERNMENT TECHNICAL HIGH SCHOOLS21-SUPPLIES AND MATERIALS 1164122-03-201324-03-2013-
35036003267-CHIEF ACCOUNTS AND FINANCE OFFICER.Z.P. SOLAPUR22106725-Construction of Primary Health Centres.(District Plan-Solapur)31-GRANT IN AID (NON SALARY) 191800021-03-201322-03-2013-
35043004493-CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE COURT NO.1 SOLAPUR.20140243-108-CRIMINAL COURTS13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 390122-03-201325-03-2013-
35046012016-PRINCIPAL INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (GIRLS) SOLAPUR.22301537-03/003/003(02)(13)- OPENING OF BOOK BANK IN I.T.I. S.C.P. FOR SCHDULED CASTE21-SUPPLIES AND MATERIALS 1794422-03-201325-03-2013-
35176002100-PR INCIPAL GOVT POLYTECHN IC.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 2126621-03-201325-03-2013-
35305000321-DEPUTY SUPERINTENDENT STATE EXCISE.20710103-2.2-PENSION FOR SERVICE AFTER---1ST.APRIL 1936.04-PENSIONARY CHARGES 7513022-03-201325-03-2013-
35647004768-MANAGER DISTRICT INDUSTRIAL CENTRE SOLAPUR.28510502-102.9-SETTING OF DISTRICT INDUSTRIES CENTRE.13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 952722-03-201325-03-2013-
35648012016-PRINCIPAL INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (GIRLS) SOLAPUR.22300316-IIA-TECHNCL AND VOCATIONAL /TRAINING CRAFTSMEN21-SUPPLIES AND MATERIALS 4035120-03-201325-03-2013-
35774025733-CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER (GR-B) CLASS-2 I.C.D.S.S. NORTH SOLAPUR DIST-SOLAPUR22361391-Integrated Child Development Scheme(Rural) Establishment11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 1337521-03-2013--
35827000956-TAHSILDAR (NORTH).20530262-2.4-COMMISSIONER PUNE01-SALARIES 11188422-03-201325-03-2013-
35846000826-DEPUTY COLLECTOR (RESETTALMENT) SOLAPUR22351942-3.2.2-COMMISSIONER PUNE13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 1874921-03-201325-03-2013-
35929003267-CHIEF ACCOUNTS AND FINANCE OFFICER.Z.P. SOLAPUR22151881-REGULAR ESTABLISHMENT -GRANTS TO ZPAND PS31-GRANT IN AID (NON SALARY) 55000022-03-201324-03-2013-
35978005184-SR GEOLOGIST. GROUND.WTR.SERV. DEVP.AGENCY.22151763-IX-HYDROLOGY PROJECT-- GROUND WATER PROGRAMME50-OTHER CHARGES 2500022-03-201324-03-2013-
36048000345-DY.REGIONAL TRANSPORT OFFICER (ASST.R.T.O.)20410036-001.2-REGIONAL OFFICES (NON-PLAN) (VOTED)13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 10045021-03-201322-03-2013-
36049001898-EDUCATION OFFICER (SECONDARY) Z.P.22020271-IA-INSPECTION OF SECOND SCHOOLS11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 819621-03-201323-03-2013-
36055005380-FOOD GRAIN DISTR IBUTION OFFICER.24080108-03.3.2-MOFUSSIL13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 841522-03-201323-03-2013-
36063000404-VICE PRINCIPAL WOMEN POLICE TRAINING CENTRE.20550023-003.1-POLICE TRAINING SCHOOL13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 20139619-03-201325-03-2013-
36164002440-ADM. OFFR DR. V.M.MEDICAL COLLEGE.22102443-105.3.12-Dr.Vaishampayan Memorial Medical College13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 24766622-03-201322-03-2013-
36174000145-DISTRICT INFORMATION OFFICER.22200938-Strengthing of District Information Office31-GRANT IN AID (NON SALARY) 29982122-03-201325-03-2013-
36175000145-DISTRICT INFORMATION OFFICER.22200938-Strengthing of District Information Office31-GRANT IN AID (NON SALARY) 10000022-03-201325-03-2013-
36176000145-DISTRICT INFORMATION OFFICER.22200938-Strengthing of District Information Office31-GRANT IN AID (NON SALARY) 15000022-03-201325-03-2013-
36180001350-DIST.ANIMAL HUSBENDRY OFFICER. Z.P.24030042-3-DISTRICT OFFICES11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 804619-03-2013--
36181001350-DIST.ANIMAL HUSBENDRY OFFICER. Z.P.24030042-3-DISTRICT OFFICES11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 1495519-03-2013--
36375005613-SPL.DIST.SOCIAL WELFARE OFFICER.22250092-(01) ((01)-DIRE.OF SOCIAL .JUSTICE (B.C.WING)-03-OVERTIME ALLOWANCES 704020-03-201325-03-2013-
36382000145-DISTRICT INFORMATION OFFICER.22200938-Strengthing of District Information Office31-GRANT IN AID (NON SALARY) 4981120-03-201325-03-2013-
36412001553-ASSISTANT DIRECTOR TO REGIONAL DEPUTY DIRECTOR TEXTILE SOLAPUR28515649-Health Insurance Scheme for Handloom Weavers.33-SUBSIDIES 6363120-03-201325-03-2013-
36502000362-P.A.TO SUPDT OF POLICE.20550168-109.1-DISTRICT POLICE FORCE (VOTED)13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 5022020-03-201325-03-2013-
36525000362-P.A.TO SUPDT OF POLICE.20550168-109.1-DISTRICT POLICE FORCE (VOTED)24-P.O.L. 4558020-03-201325-03-2013-
36624005110-CHIEF EX.OFFICER ZILLA PARISHAD. 25150705-District Rural Development Agency Administration Grant-in-aid to District Rural Development Agency (31-GRANT IN AID (NON SALARY) 69000021-03-201323-03-2013-
36631003991-DEPUTY EXECUTIVE ENGINEER UJANI CANNAL DIVISION NO-8 SOLAPUR.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 1197521-03-201325-03-2013-
36632003991-DEPUTY EXECUTIVE ENGINEER UJANI CANNAL DIVISION NO-8 SOLAPUR.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 1129521-03-201325-03-2013-
36636003991-DEPUTY EXECUTIVE ENGINEER UJANI CANNAL DIVISION NO-8 SOLAPUR.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 31166021-03-201325-03-2013-
36638003991-DEPUTY EXECUTIVE ENGINEER UJANI CANNAL DIVISION NO-8 SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 28330521-03-201325-03-2013-
36640003991-DEPUTY EXECUTIVE ENGINEER UJANI CANNAL DIVISION NO-8 SOLAPUR.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 1290021-03-201325-03-2013-
36641003991-DEPUTY EXECUTIVE ENGINEER UJANI CANNAL DIVISION NO-8 SOLAPUR.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 2569021-03-201325-03-2013-
36644000947-SUB DEVISIONAL OFFICER.20530064-1.4-COMMISSIONER PUNE VOTED01-SALARIES 4184321-03-201325-03-2013-
36659000362-P.A.TO SUPDT OF POLICE.20550168-109.1-DISTRICT POLICE FORCE (VOTED)24-P.O.L. 4558021-03-201322-03-2013-
36673005623-WARDEN GOVERNMENT BACKWARD CLASS GIRLS HOSTEL.22250281-277.1.A.1-MAINT.OF GOVT.HOST.FOR SC.BOYS/GIRLS13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 422321-03-201325-03-2013-
36674005623-WARDEN GOVERNMENT BACKWARD CLASS GIRLS HOSTEL.22250281-277.1.A.1-MAINT.OF GOVT.HOST.FOR SC.BOYS/GIRLS21-SUPPLIES AND MATERIALS 5065021-03-201325-03-2013-
36675005623-WARDEN GOVERNMENT BACKWARD CLASS GIRLS HOSTEL.22253342-277.1.B.13-OPEN ING AND MAINTENANCE OF GOVT HOSTELS FOR SCBOYS AND GIRLS NEW HOSTELS21-SUPPLIES AND MATERIALS 3745521-03-201325-03-2013-
36676005623-WARDEN GOVERNMENT BACKWARD CLASS GIRLS HOSTEL.22253342-277.1.B.13-OPEN ING AND MAINTENANCE OF GOVT HOSTELS FOR SCBOYS AND GIRLS NEW HOSTELS21-SUPPLIES AND MATERIALS 1345821-03-201325-03-2013-
36694001213-A.O.DIST.SUPDT.AGRICULTURE OFFICER.24010136-1.A-DIRECTORATE OF AGRICULTURE02-WAGES 956021-03-201325-03-2013-
36711005150-EX.ENGR MINOR IRRIG.DN.WORKS Z.P.20710103-2.2-PENSION FOR SERVICE AFTER---1ST.APRIL 1936.04-PENSIONARY CHARGES 2171121-03-201325-03-2013-
36718005613-SPL.DIST.SOCIAL WELFARE OFFICER.22253538-F.A.TO NEWLY MARRIED UNDER KANYADAN YOJANA31-GRANT IN AID (NON SALARY) 45600021-03-201325-03-2013-
36719005613-SPL.DIST.SOCIAL WELFARE OFFICER.22253547-FINANCIAL .A.SSISTANCE TO NEWLY MARRIED COUPLES UNDER THE SHC KANYA YOJANA (SPL)31-GRANT IN AID (NON SALARY) 20400021-03-201325-03-2013-
36720005613-SPL.DIST.SOCIAL WELFARE OFFICER.22250092-(01) ((01)-DIRE.OF SOCIAL .JUSTICE (B.C.WING)-13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 4475021-03-201322-03-2013-
36722005613-SPL.DIST.SOCIAL WELFARE OFFICER.22250092-(01) ((01)-DIRE.OF SOCIAL .JUSTICE (B.C.WING)-11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 2999221-03-201322-03-2013-
36723005613-SPL.DIST.SOCIAL WELFARE OFFICER.22250092-(01) ((01)-DIRE.OF SOCIAL .JUSTICE (B.C.WING)-11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 1622121-03-201322-03-2013-
36731002100-PR INCIPAL GOVT POLYTECHN IC.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 50895021-03-201325-03-2013-
36737001385-DISTRICT DEPUTY COMMISSIONER OF ANIMAL HUSBUNDRY SOLAPUR.24034736-Establishment of Mini Veterinary Polyclinics (State Plan )(District Plan-Solapur)53-MAJOR WORKS 600000021-03-201323-03-2013-
36738001385-DISTRICT DEPUTY COMMISSIONER OF ANIMAL HUSBUNDRY SOLAPUR.24350026-World Bank Aided Project for Strengthening32-CONTRIBUTIONS 29498121-03-2013--
36739001385-DISTRICT DEPUTY COMMISSIONER OF ANIMAL HUSBUNDRY SOLAPUR.24031728-(00)(113)/(00)(03)- ANIMAL CENSUS DESK. 100 PERCENT CENTRE SHARE28-PROFESSIONAL SERVICES 546413521-03-201323-03-2013-
36740001385-DISTRICT DEPUTY COMMISSIONER OF ANIMAL HUSBUNDRY SOLAPUR.24031728-(00)(113)/(00)(03)- ANIMAL CENSUS DESK. 100 PERCENT CENTRE SHARE13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 41553721-03-201323-03-2013-
36741001385-DISTRICT DEPUTY COMMISSIONER OF ANIMAL HUSBUNDRY SOLAPUR.24034816-Artificial Insemination in Centers (State Plan)(District Plan-Solapur)52-MACHINERY AND EQUIPMENT 4972521-03-201323-03-2013-
36742001385-DISTRICT DEPUTY COMMISSIONER OF ANIMAL HUSBUNDRY SOLAPUR.24034736-Establishment of Mini Veterinary Polyclinics (State Plan )(District Plan-Solapur)53-MAJOR WORKS 57000021-03-201323-03-2013-
36749007202--22251582-Ashramshala Complexes. 21-SUPPLIES AND MATERIALS 1950521-03-201322-03-2013-
36784001702-DISTRICT SPECIAL AUDITOR CLASS-I, CO-OPERATIVE SOCIETIES. SOLAPUR24250227-101-(I)-A-STAFF FOR AUDIT17-COMPUTER EXPENSES 100022-03-201324-03-2013-
36785005512-D IST. SPORTS OFFICER.22044746-(District Plan-Solapur) Graint in-aid to Gymnasia31-GRANT IN AID (NON SALARY) 200000022-03-201324-03-2013-
36786005512-D IST. SPORTS OFFICER.22042743-Welfare Extension Youth Programme in Rural areas.(District Plan-Solapur)31-GRANT IN AID (NON SALARY) 10800022-03-201324-03-2013-
36787005512-D IST. SPORTS OFFICER.22042734-Organisation of social service camp.(District Plan-Solapur)31-GRANT IN AID (NON SALARY) 10800022-03-201324-03-2013-
36794000956-TAHSILDAR (NORTH).20530262-2.4-COMMISSIONER PUNE01-SALARIES 3606722-03-201324-03-2013-
36795000956-TAHSILDAR (NORTH).24080108-03.3.2-MOFUSSIL01-SALARIES 3990822-03-201324-03-2013-
36796000956-TAHSILDAR (NORTH).24080108-03.3.2-MOFUSSIL01-SALARIES 3894322-03-201324-03-2013-
36797000956-TAHSILDAR (NORTH).20530182-1.4-COMMISSIONER PUNE01-SALARIES 33754522-03-201324-03-2013-
36798000956-TAHSILDAR (NORTH).22353121-ADM EXPEND FOR IMPLIMEN OF OLD AGE PENSION50-OTHER CHARGES 833422-03-201324-03-2013-
36803010956-TAHSILDAR ( SOUTH )20530331-3.4-COMMISSIONER PUNE11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 868022-03-201325-03-2013-
36805010956-TAHSILDAR ( SOUTH )20530182-1.4-COMMISSIONER PUNE11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 432922-03-201325-03-2013-
36806010956-TAHSILDAR ( SOUTH )20530182-1.4-COMMISSIONER PUNE11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 1006922-03-201325-03-2013-
36807010956-TAHSILDAR ( SOUTH )20530331-3.4-COMMISSIONER PUNE11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 833022-03-201324-03-2013-
36808010956-TAHSILDAR ( SOUTH )20530331-3.4-COMMISSIONER PUNE11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 561022-03-201325-03-2013-
36809010956-TAHSILDAR ( SOUTH )20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 24990022-03-201325-03-2013-
36810010956-TAHSILDAR ( SOUTH )20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 23772022-03-201325-03-2013-
36811000263-SPACIAL LAND AQUISITION OFFICER20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 19040022-03-201325-03-2013-
36817004493-CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE COURT NO.1 SOLAPUR.20140243-108-CRIMINAL COURTS13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 907322-03-201324-03-2013-
36819002970-ESTABLISHMENT OFFICER JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT ADMN) SOLAPUR DIVISION SOLAPUR20400051-1-SALES-TAX-DEPARTMENT01-SALARIES 21300422-03-201324-03-2013-
36820002970-ESTABLISHMENT OFFICER JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT ADMN) SOLAPUR DIVISION SOLAPUR20400051-1-SALES-TAX-DEPARTMENT01-SALARIES 11190422-03-201324-03-2013-
36821005373-ASST. CONTROLER LEGAL METROLOGY.34750093-106-REGULATION OF WEIGHTS AND MEASURES11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 1039122-03-201324-03-2013-
36822005373-ASST. CONTROLER LEGAL METROLOGY.34750093-106-REGULATION OF WEIGHTS AND MEASURES13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 118322-03-201324-03-2013-
36852000321-DEPUTY SUPERINTENDENT STATE EXCISE.20390032-001.2-INSPECTION AND PREVENTIVE ESTABLISHMENT (VOTED)11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 100422-03-201324-03-2013-
36883001603- ACCOUNTS OFFICER GOVT.MILK SCHEME.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 483022-03-201325-03-2013-
36887022016-PRIN INDUST.TRAINING INSTITUTE.MANDRAP22300316-IIA-TECHNCL AND VOCATIONAL /TRAINING CRAFTSMEN13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 1012122-03-201324-03-2013-
36888022016-PRIN INDUST.TRAINING INSTITUTE.MANDRAP22300316-IIA-TECHNCL AND VOCATIONAL /TRAINING CRAFTSMEN01-SALARIES 144022-03-201324-03-2013-
36892002016-PRIN INDUST.TRAINING INSTITUTE.22300316-IIA-TECHNCL AND VOCATIONAL /TRAINING CRAFTSMEN21-SUPPLIES AND MATERIALS 3011622-03-201324-03-2013-
36899001444-ASSISTANT REGISTRAR TO D.D.R. CO-OP SOCIETY SOLAPUR.24251009-DR. PANJABRAO DESHMUKH INTEREST REBATE SCHEME 33-SUBSIDIES 2999793522-03-201324-03-2013-
36901001898-EDUCATION OFFICER (SECONDARY) Z.P.22021474- ADDL. FREESHIP UPTO STD 11TH TO THE STUDENTS (BOYS) WHOSE OR SHOSE PARENTS INCOME DOES NOT EXCEED R34-SCHOLARSHIP /STIPEND 74638922-03-201324-03-2013-
36902001894-EDUCATION OFFICER PRIMARY Z.P.22020271-IA-INSPECTION OF SECOND SCHOOLS01-SALARIES 3785022-03-201324-03-2013-
36914000145-DISTRICT INFORMATION OFFICER.22200025-800.2-ESTT.OF DISTRICTS INFORMATION OFFICES26-ADVERTISING & PUBLICITY 4168022-03-201325-03-2013-
36917000145-DISTRICT INFORMATION OFFICER.22200025-800.2-ESTT.OF DISTRICTS INFORMATION OFFICES51-MOTOR VEHICLES 500022-03-201323-03-2013-
36919000145-DISTRICT INFORMATION OFFICER.22200482-106.2-PUBLICITY CELL FOR SCHEDULED CASTES26-ADVERTISING & PUBLICITY 1220022-03-201323-03-2013-
36924001302-SUB-DIVN. AGR ICULTURE OFFICER.24010261-1.A-TALUKA SEED MULTIPN FARMS27-MINOR WORKS 157522-03-201325-03-2013-
36925001302-SUB-DIVN. AGR ICULTURE OFFICER.24011722-3.I.1-VEGETABLE NURSERIS FRUIT NUR 27-MINOR WORKS 875022-03-201325-03-2013-
36927001302-SUB-DIVN. AGR ICULTURE OFFICER.24014098-(10) (36)(-STRENGTHENING OF AGRO P OYCLINIC. C.S.P.)52-MACHINERY AND EQUIPMENT 5795022-03-201325-03-2013-
36928001302-SUB-DIVN. AGR ICULTURE OFFICER.24013968-1.A.2- STRENGTHENING TALUKA SEED FARMS. (CSP).52-MACHINERY AND EQUIPMENT 11590022-03-201325-03-2013-
36942002062-H.M.MAH.STATE TECH.H IGH SCHOOL CUM-INSTU.22030087-IA-GOVERNMENT TECHNICAL HIGH SCHOOLS11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 155522-03-201324-03-2013-
36943002062-H.M.MAH.STATE TECH.H IGH SCHOOL CUM-INSTU.22030087-IA-GOVERNMENT TECHNICAL HIGH SCHOOLS21-SUPPLIES AND MATERIALS 483322-03-201324-03-2013-
36944002062-H.M.MAH.STATE TECH.H IGH SCHOOL CUM-INSTU.22030087-IA-GOVERNMENT TECHNICAL HIGH SCHOOLS10-CONTRACTUAL SERVICES 23905322-03-201324-03-2013-
36951002440-ADM. OFFR DR. V.M.MEDICAL COLLEGE.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 34822222-03-201325-03-2013-
36963000948-TAHSILDAR (GENERAL) COLLECTORATE SOLAPUR .20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 1087022-03-201325-03-2013-
36964000948-TAHSILDAR (GENERAL) COLLECTORATE SOLAPUR .20530064-1.4-COMMISSIONER PUNE VOTED01-SALARIES 3067822-03-201324-03-2013-
36965000948-TAHSILDAR (GENERAL) COLLECTORATE SOLAPUR .20530064-1.4-COMMISSIONER PUNE VOTED13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 1025022-03-201324-03-2013-
36967005665-CHILD DEVP.PROJ.OFFR ( URBAN )22360519-101.B2-INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICE SCH13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 1976522-03-201324-03-2013-
36971011669-TALUKA AGR ICUL.OFFICER.( SOUTH )44021827-(District Plan-Solapur) Land Development through Soil Conservation Measures53-MAJOR WORKS 400428322-03-201323-03-2013-
36973002324-ASST.DIR.(TOWN PLANNER) OF TOWN PLANNING.22170136-BRANCH OFFICES OF DIRE.OF TOWN PLAN01-SALARIES 3712722-03-201324-03-2013-
36976000525- DISTRICT COMMANDANT HOME GUARDS.20700281-107-HOME GUARDS (VOTED)28-PROFESSIONAL SERVICES 19336522-03-201324-03-2013-
36977000525- DISTRICT COMMANDANT HOME GUARDS.20700281-107-HOME GUARDS (VOTED)28-PROFESSIONAL SERVICES 35332522-03-201324-03-2013-
36978000525- DISTRICT COMMANDANT HOME GUARDS.20700281-107-HOME GUARDS (VOTED)13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 500022-03-201324-03-2013-
36979000525- DISTRICT COMMANDANT HOME GUARDS.20700281-107-HOME GUARDS (VOTED)28-PROFESSIONAL SERVICES 8437522-03-201324-03-2013-
36980000525- DISTRICT COMMANDANT HOME GUARDS.20700281-107-HOME GUARDS (VOTED)28-PROFESSIONAL SERVICES 4200022-03-201324-03-2013-
36982000525- DISTRICT COMMANDANT HOME GUARDS.20700281-107-HOME GUARDS (VOTED)13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 643122-03-201324-03-2013-
36983011100-RANGER FOREST OFFICER MALDHOK BIRDS ABHAYARANYA NANNAJ DIST-SOLAPUR 24060096-1.1-ADMN.AND PROTECTION11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 740922-03-201324-03-2013-
36987012016-PRINCIPAL INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (GIRLS) SOLAPUR.22300316-IIA-TECHNCL AND VOCATIONAL /TRAINING CRAFTSMEN13-OFFICE EXPENSES (EXCEPT T/E/W 5000022-03-201324-03-2013-
36990000362-P.A.TO SUPDT OF POLICE.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 21243222-03-201325-03-2013-
36991000362-P.A.TO SUPDT OF POLICE.20710103-2.2-PENSION FOR SERVICE AFTER---1ST.APRIL 1936.04-PENSIONARY CHARGES 7865322-03-201325-03-2013-
36992000362-P.A.TO SUPDT OF POLICE.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 17252122-03-201325-03-2013-
36994011100-RANGER FOREST OFFICER MALDHOK BIRDS ABHAYARANYA NANNAJ DIST-SOLAPUR 24060131-1.4-FIRE AND FOREST PROC11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 1611522-03-201324-03-2013-
36995011669-TALUKA AGR ICUL.OFFICER.( SOUTH )44021032-NATIONAL WATERSHED DEVELOPMENT PROGRAMME 100 PERCENT CENTRALLY SPONSORED SCHEME53-MAJOR WORKS 360000022-03-201323-03-2013-
36996001075-JOINT DISTRICT REGISTRAR. CLASS-II.20300163-3.3-INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION PUNE01-SALARIES 959422-03-201324-03-2013-
36997001075-JOINT DISTRICT REGISTRAR. CLASS-II.20300163-3.3-INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION PUNE01-SALARIES 999622-03-201324-03-2013-
36998001075-JOINT DISTRICT REGISTRAR. CLASS-II.20300163-3.3-INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION PUNE01-SALARIES 999622-03-201324-03-2013-
36999001075-JOINT DISTRICT REGISTRAR. CLASS-II.20300163-3.3-INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION PUNE01-SALARIES 999622-03-201324-03-2013-
37000001075-JOINT DISTRICT REGISTRAR. CLASS-II.20300163-3.3-INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION PUNE01-SALARIES 989622-03-201324-03-2013-
37001001075-JOINT DISTRICT REGISTRAR. CLASS-II.20300163-3.3-INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION PUNE11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 316422-03-201324-03-2013-
37002001878-SUPERITENDENT PAY AND PROVIDENT FUND UNIT Z. P. SOLAPUR.22020271-IA-INSPECTION OF SECOND SCHOOLS11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 2910422-03-201324-03-2013-
37031002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 34684022-03-201325-03-2013-
37032002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 39468022-03-201325-03-2013-
37033002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 34677322-03-201325-03-2013-
37034002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 16813522-03-201325-03-2013-
37035002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 41514022-03-201325-03-2013-
37036002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 16813522-03-201325-03-2013-
37037002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.20710417-A-DCRG.UNDER SECTION II OF THE NEW PENSION RULES OF 1950-- FOR SERVICE AFTER 1ST APRIL 1936 04-PENSIONARY CHARGES 41860522-03-201325-03-2013-
37038002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22100413-001.10-UPGRADATION OF PRIM. HEALTH CENTRES21-SUPPLIES AND MATERIALS 7819922-03-201323-03-2013-
37039002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.27-MINOR WORKS 3030022-03-201325-03-2013-
37040002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.27-MINOR WORKS 243622-03-201325-03-2013-
37041002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.27-MINOR WORKS 7116322-03-201325-03-2013-
37042002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.27-MINOR WORKS 4142022-03-201325-03-2013-
37045002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.20710598-115-LEAVE ENCASHMENT BENEFITS.04-PENSIONARY CHARGES 19780022-03-201325-03-2013-
37046002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 45083322-03-201323-03-2013-
37047002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 63471822-03-201323-03-2013-
37048002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 42609222-03-201323-03-2013-
37049002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 54523022-03-201323-03-2013-
37050002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 57280922-03-201323-03-2013-
37051002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 44525622-03-201323-03-2013-
37052002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 56007822-03-201323-03-2013-
37053002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 24310022-03-201323-03-2013-
37054002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 65600022-03-201325-03-2013-
37055002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 10602022-03-201323-03-2013-
37056002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.19-DIET CHARGES 19526822-03-201325-03-2013-
37058002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 5645622-03-2013--
37059002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 78778622-03-2013--
37060002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 25761522-03-2013--
37061002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 93682422-03-2013--
37062002426-ADMINISTRATIVE OFFICER SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ SARVJANIK RUGNALAYA SOLAPUR.22101661-110-2(B)(4)-Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital.21-SUPPLIES AND MATERIALS 49739722-03-2013--
37063000934-DY DIST.ELECTION OFFICER20150012-102.1-ELECTORAL OFFICERS 11-DOMESTIC TRAVEL EXPENSES 571622-03-201324-03-2013-
37066000450-COMMISSIONER OF POLICE 20550168-109.1-DISTRICT POLICE FORCE (VOTED)51-MOTOR VEHICLES 6088422-03-201323-03-2013-

Sunday, 3 March 2013